Vés al contingut

Avís legal

 

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE LA LSSIYCE

 

D'acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (en endavant, LSSIYCE), ESADE Alumni manifesta que el domini  http://www.esadealumni.net/ és propietat d'ESADE Alumni, amb CIF G59152157 i domicili a l'Av. Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona.

Que ESADE Alumni consta inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 11.188, secció 1ª, de Barcelona (9-10-1989).

ESADE Alumni no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines.

 

Amb els límits establerts a la llei, ESADE Alumni no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'internet. Els continguts i la informació de les pàgines d'internet d'ESADE Alumni estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, atès que es tracta merament d'un servei que s'ofereix amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Les pàgines d'internet d'ESADE Alumni poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta associació no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, les imatges, els sons, les animacions, el software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d'ESADE Alumni o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública, total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d'ESADE Alumni.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal, us fem saber que les vostres dades personals, que poden constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer anomenat "Màrqueting", responsabilitat de la mercantil ESADE Alumni, CIF G59152157. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-vos dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmesos a terceres persones.

 

En cas que aquesta web, en algunes ocasions, amb la finalitat de disposar d'un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o els productes amb més interès, pugui utilitzar cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'USUARI i que permeten obtenir la informació següent: 1) dia i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) disseny i continguts que l'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i, 4) altres circumstàncies anàlogues, l'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, seleccionant l’opció corresponent al seu programa navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació d'aquestes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

Així mateix, per accedir a alguns serveis que ESADE Alumni ofereix a través d'aquest website, haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, en emplenar el formulari, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ESADE Alumni amb la finalitat de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores de la web.

Si voleu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposició, com també el dret a la portabilitat de les dades, podeu adreçar-vos a Av. Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona, o bé enviar un correu electrònic a esadealumni@esade.edu.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat d'ESADE Alumni. Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, les seves pàgines, les pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s'estableixin des d'ella cap a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d'ESADE Alumni, són propietat exclusiva d'aquesta, llevat que expressament s'especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, i qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ESADE Alumni, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

 

Qualsevol ús indegut d'aquestes per persones que no siguin el seu titular legítim i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tota persona que accedeixi a aquesta pàgina, i no és responsabilitat d'ESADE Alumni l'ús que l'USUARI pugui fer sobre aquest tema, sinó que la responsabilitat exclusiva recau en aquesta persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, els continguts o els advertiments d'aquesta web sense l'autorització prèvia per escrit d'ESADE Alumni.

 

ESADE Alumni no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari és el propietari del suport en què el software és gravat. ESADE Alumni posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el del software. Si l'usuari transfereix el software d'aquest website al seu terminal, no el podrà disseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, i els jutjats i tribunals espanyols seran competents per conèixer de totes aquelles qüestions que se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'USUARI, en acceptar les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'enjudiciament civil vigent, li pugui correspondre.

Llegeix la política de privacitat a les xarxes socials