Vés al contingut

Avís legal

 

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE LA LSSIYCE 

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSIYCE), ESADE ALUMNI manifesta que el domini www.esadealumni.net és propietat d’ESADE ALUMNI, amb CIF G59152157 i domicili a l’avinguda de la Torre Blanca, 59, 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 

ESADE ALUMNI consta inscrita en el Registre Mercantil de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 11188, secció 1a, de Barcelona (9-10-1989). 

ESADE ALUMNI no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines. 

Amb els límits establerts a la llei, ESADE ALUMNI no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes a les seves pàgines d’internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’internet d’ESADE ALUMNI estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen l’associació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 

Les pàgines d’internet d’ESADE ALUMNI poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta associació no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, les imatges, els sons, les animacions, el software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ESADE ALUMNI o dels seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés d’ESADE ALUMNI. 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

En virtut de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals, que poden figurar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer anomenat “Contactes”, responsabilitat de la mercantil ESADE ALUMNI, CIF G59152157. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-vos dels nostres serveis, i portar el control i la gestió dels contactes, inclosos l’adreça electrònica i l’agenda, per atendre la vostra petició. Aquestes dades no es transmetran a terceres persones i es conservaran sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat per a la qual es van recollir.

En cas que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d’un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o els productes de més interès, pugui utilitzar cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’USUARI i que permeten obtenir la informació següent: (1) data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web, (2) disseny i continguts que l’USUARI va triar en la seva primera visita a la web, (3) elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i (4) altres circumstàncies anàlogues, l’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació d’aquestes cookies impedeixi el bon funcionament de la pàgina web. 

Així mateix, per accedir a alguns serveis que ESADE ALUMNI ofereix a través d’aquest website, haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, en emplenar el formulari, les vostres dades personals quedaran incorporades als fitxers d’ESADE ALUMNI i seran tractades amb la finalitat de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis, i per informar de les millores de la web.  

Per obtenir més informació sobre el remitent i la seva política de protecció de dades personals, i exercir-ne els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposició, com també el dret a la portabilitat de les dades, podeu adreçar-vos a: avinguda de la Torre Blanca, 59, 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), o bé enviar un correu electrònic a: esadealumni@esade.edu

S’informa que també podeu presentar una reclamació, si ho considereu oportú, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o posar-vos en contacte amb aquesta entitat a: esadealumni@esade.edu.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Aquesta web és propietat d’ESADE ALUMNI. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines i pantalles, i de la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s’estableixin a d’altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ESADE ALUMNI són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa.  

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web són marques degudament registrades per ESADE ALUMNI, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.  

Qualsevol ús indegut d’aquestes marques per persones diferents del seu titular legítim i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari. 

Els drets de propietat intel·lectual i les marques de tercers hi estan destacats convenientment i els ha de respectar tothom qui accedeixi a aquesta pàgina, i no serà responsabilitat d’ESADE ALUMNI l’ús que l’USUARI pugui fer sobre aquest tema, sinó que la responsabilitat exclusiva recaurà en aquesta persona. 

Només per a ús personal i privat se’n permeten descarregar els continguts, o copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o els advertiments d’aquesta web sense l’autorització prèvia per escrit d’ESADE ALUMNI. 

ESADE ALUMNI no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en què el software és gravat. ESADE ALUMNI té tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest website a la seva terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi, descompilar ni traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, i els jutjats i tribunals espanyols seran els competents per conèixer de qualsevol qüestió que se susciti sobre la seva interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions. L’USUARI, en acceptar les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’enjudiciament civil vigent, li pugui correspondre.

Llegeix la política de privacitat a les xarxes socials