Vés al contingut

Avís legal

 

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE LA LSSIYCE 

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (en endavant, LSSIYCE), ESADE ALUMNI manifesta que el domini www.esadealumni.net és propietat d’ESADE ALUMNI, amb CIF G59152157 i domicili a l’avinguda de la Torre Blanca, 59, 08172 Sant Cugat del Vallès (BARCELONA).

ESADE ALUMNI consta inscrita en el Registre Mercantil de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 11188, secció 1a, de Barcelona (9-10-1989). 

ESADE ALUMNI no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, ESADE ALUMNI no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes a les seves pàgines d’internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’internet d’ESADE ALUMNI són elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei que s’ofereix amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’internet d’ESADE ALUMNI poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, les imatges, els sons, les animacions, el software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ESADE ALUMNI o dels seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de tenir el consentiment exprés d’ESADE ALUMNI.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, s’han incorporat en un fitxer anomenat “Màrqueting”, que és responsabilitat de la mercantil ESADE ALUMNI, CIF: G59152157. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-vos dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En cas que aquesta web, en alguns casos amb la finalitat de disposar d’un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o els productes que interessen més, pugui utilitzar "cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’USUARI i que permeten obtenir la informació següent: 1) dia i hora de la darrera vegada que l’usuari va visitar la web; 2) disseny i continguts que l’USUARI va triar en la seva primera visita a la web; 3) elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides, i 4) altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies seleccionant l’opció corresponent en el seu programa navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació de les cookies impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns serveis que ESADE ALUMNI ofereix a través d’aquest website, haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, en emplenar aquest formulari, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ESADE ALUMNI amb la finalitat de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis, com també per informar de les millores de la web. 

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió de les vostres dades, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, podeu adreçar-vos a: Av. de la Torre Blanca 59, 08172 Sant Cugat del Vallès (BARCELONA), o bé, enviar un correu electrònic a: esadealumni@esade.edu 

Així mateix, també podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o posar-vos en contacte amb el delegat de protecció de dades a: dpd.esadealumni@esade.edu


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d’ESADE ALUMNI. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web i de les seves pàgines i pantalles, de la informació que contenen, de la seva aparença i del seu disseny, així com els enllaços ("hiperlinks") que s’estableixen des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ESADE ALUMNI, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa. 

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ESADE ALUMNI, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. 

Qualsevol ús indegut d’aquestes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tothom que accedeixi a aquesta pàgina, i ESADE ALUMNI no és responsable de l’ús que l’USUARI pugui fer sobre aquest tema, sinó que la responsabilitat recaurà exclusivament en aquest.

T’informem que qualsevol ús indegut de les dades reflectides en aquest directori, inclòs l’ús per interessos comercials, pot ser sancionat, i tota la responsabilitat recau en l’usuari, com indica la política legal d'ESADE ALUMNI.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, els continguts o els advertiments d’aquesta web sense l’autorització prèvia per escrit d’ESADE ALUMNI.

ESADE ALUMNI no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en què el software és gravat. ESADE ALUMNI té tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquesta website al seu terminal, no el podrà disseccionar per al seu estudi ni descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola i els jutjats i tribunals espanyols són competents per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que li pogués correspondre, per aplicació de la Llei d’enjudiciament civil vigent.

Llegeix la política de privacitat a les xarxes socials